Humboldt-Universität zu Berlin - Institut für Slawistik und Hungarologie - Ungarische Literatur und Kultur

Publikationen von Dr. Rita Hegedüs

Visitenkarte | Vita | Projekte | Publikationen | mehr ...


 

 

 

Publikationsliste

 

Wissenschaftliche  Aufsätze und Essays

 „ A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?“ – A függő beszéd  [  „Willst Du Immer Spielen?“ – Die indirekte Rede. ]THL2. [Teaching Hungarian for Foreigners2.]2012/1-2. 15-23.

Architektur der Sprache – die Rolle der Veranschaulichung im Sprachunterricht. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 17. Berlin-Budapest 2012. 289-301. Berlin.de/institut/fachgebiete/ungarlit/publ/BBH/bbh17a/bbh17_hegedus

Wahlverwandtschaften. Beiträge zur Problematik der Valenz im Ungarischen. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 16. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 16. Berlin-Budapest 2011. 204-222.

A puding próbája… A funkcionális szemlélet egy lehetséges alkalmazása az egyetemi szintű grammatikatanításban. [The proof of the pudding is in the eating – eine Anwendungsprobe des funktionalen Ansatzes im Grammatikunterricht auf Universitätsebene].THL2. 2011/1-2. 5-17.

Berlini éjszaka a tudomány jegyében. [Eine Nacht in Berlin im Zeichen der Wissenschaft]THL2. 2011/1-2. 178-185.

Unscharfe Kategorien im ungarisch-deutschen Vergleich. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 15. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest 2010. 210-228

Mi változott a Sprachmeister óta? [Was hat sich seit Matthias Bel verändert?] Tudomány, oktatás Bél Mátyás szellemében. In: 47.Kozmács István – Vanconé Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia. Nyitra, 2010. 137- 146

Tallózás régi magyar nyelvtanainkban.[Stöbern in unseren alten Grammatiken] als Co-author mit Nádor, O. – Pelcz, Katalin.  In: Hegedűs Rita –Nádor Orsolya (szerk), Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. TINTA Kiadó, Budapest. 2007. 31-47.

Hasznos és/vagy haszontalan nyelvtanórák [Nützliche und/oder unnützliche Grammatikstunden].  In: Klaudy Kinga - Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. Sokszínűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. magyar Alkalmazott nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7-9. MANYE Vol. 2/2. MANYE - Miskolci Egyetem, Pécs - Miskolc, 2006. 355-360.

 

Határozószók, határozók, vonzatok. [Adverbien, Ergänzungen  und Erweiterungen] Digitális módszertani könyvtár. BBI.  2006. http://www.bbi.hu/index.php?id=79&cid=189

Nyelvtan - nyelvhasználat.[Grammatik und Sprachgebrauch] In: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.), Nyelvi közösségek – nyelvi jogok.  Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár. 2006. 193-199.

Hibáról hibára… A magyar mint idegen nyelv mérésének érdekességei és buktatói. [Von Fehler zu Fehler… einige Kuriositäten im Messen und Valuierung der Ungarischen als Fremdsprache]  In: Cs.Jónás Erzsébet – Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban.  MANYE-Bessenyei György Könvkiadó,  Pécs – Nyíregyháza.  2005. 272-277.

Hilfe oder Hindernis - Welche Rolle spielt die Vermittlung der ungarischen Grammatik im DaF-Unterricht? In: Katona András et al (szerk.), A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  2003. 611-20.

Feladat, gyakorlat – nyelvvizsgáztatási tapasztalatok a magyar mint idegen nyelv területén. [Übungen und Aufgaben – Prüfungserfahrungen auf dem Gebiet der Ungarischen als Fremdsprache]In: Hungarológiai Évkönyv. IV. évf. 1. sz. (2003). PTE BTK, Pécs. 32-43.

Határozószók, határozók, vonzatok–kategoriális és funkcionális szempontból. [Adverbien: Ergänzungen  und Erweiterungen aus kategorialer und funktionaler Sicht] in: Hungarológiai Évkönyv. III. évf. 2. sz. (2002) PTE BTK, Pécs, 9-14.

Funkcionális kategóriák a magyarban. [Funktionale Kategorien im Ungarischen] In: Hungarológiai évkönyv. 2000/.1   Pécsi Tudományegyetem. 129- 136.

Az igenemekről – funkcionális megközelítésből. [Genera Verbi – aus funktionalem Ansatz] In: Intézeti szemle. XXII. (2000) Magyar Nyelvi Intézet. Bp. 15-25. l. még: Digitális és módszertani könyvtár. BBI. http://www.bbi.hu/index.php?id=79&cid=230

Funkcionális kategóriák a magyarban. In: Hungarológiai évkönyv. 2000/.1   Pécsi Tudományegyetem. 129- 136.

A nominális mondat funkcionális szempontból.[Der Nominalsatz aus Funktionalem Ansatz] in: Hungarológia 2 (2000) 1–2. Nemzetközi Hungarológiai  Központ. 215 – 222.

Alany-e az állítmány? [Ist das ein Subjekt oder ein Prädikat?] In.: Balaskó Mária - Kohn János (szerk.) , A nyelv mint a szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Vol I-III. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely. 1999.319–324.

A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről. [Ein mögliches Verfahren des Messens des Sprachniveaus]  Hungarológia 1       (1999)/1–2. Nemzetközi Hungarológiai Központ 196-203. 

”Én és Napóleon”  –  a szerző és befogadó viszonya magyar mint idegen nyelvi   tankönyvekben. [”Ich und Napoleon – die Beziehung des Verfassers und des Rezipienten in den Sprachbüchern für Ungarisch als Fremdsprache]  In: Polyák Ildikó (szerk.) 1997. VII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1997. április 3-5. Budapest. Külkereskedelmi Főiskola. II. 322 – 327.

 

 

Néhány érdekesség az időhatározók köréből. [Einige Kuriositäten vom Gebiet der Temporaladverbien] In: Székely Gábor - Cs. Jónás  Erzsébet (szerk.) 1996. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1996. április 2-4. Nyíregyháza. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 107-113.

 Magyartanítás – idegen anyanyelvűeknél. [Unterrichten Ungarisch für Ausländer] Köznevelés 1996. 36-43.

A fordítás szerepe a nyelvtanulás különböző szakaszaiban. [Die Rolle des Übersetzens in den verschiedenen Unterrichtsphasen] In: Przeglad Glottodydaktyczny. Warszawa 1996.

Kötő-  és módosítóelemek szemantikája és grammatikája.[Grammatik und Semantik von Partikeln] in: Hungarológia  9. Nemzetközi Hungarológiai  Központ. Bp. 1995. 161 – 175. l.még:  Dolgozatok  a  magyar mint idegen nyelv  és a hungarológia köréből. Bp. ELTE 1995. 16.

 Kontrasztív szemlélet a XIX. sz. derekán  –  a nyelvtipológiai kutatások   kezdetei  Magyarországon. [Kontrastive Betrachtung in der Mitte der 19. Jahhundert – Über den Anfang der sprachtypologischen Forschungen in Ungarn] In: Lengyel Zsolt – Navrasics Judit (szerk.) Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia.   Veszprém, 1995. 75 – 79.

A szórend első akadémiai nyelvtanunkban. [Die Wortfolge in unserer ersten Grammatik der Akademie der Wissenschaften] In:Hungarológia 7. Nemzetközi Hungarológiai  Központ.Bp.1995. 192  – 207.

Problems of Text Construction in Hungarian. Przeglad Glottodydaktyczny.        Warszawa 1995. 94-102.

Külföldieket tanító magyartanárok továbbképzése az ELTE Nyári Egyetemén. [Weiterbildungskurs für Lehrer Ungarisch als Fremdsprache an der Eötvös Loránd Universität]In: Aradi András – Dr. Sturcz Zoltán – Szőllősy-Sebestyén András (szerk) IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. Folia practico-Linguistica XXIV. Bp. 1994. I. 282-87.

Módszertani tapasztalataim a jegyzetírásban.[Methodologische Bemerkungen beim Schreiben Universitätsinterne Lehrbücher] in:]Hungarológia 4. Nemzetközi Hungarológiai  Központ. Bp. 1993. 93  –  100.

A jegyzet mint segédeszköz a külföldiek  magyartanításában. [Universitätsinterne Lehrbücher im Unterricht Ungarisch als Fremdsprache] In :  Hungarológia 4. Nemzetközi Hungarológiai  Központ Bp. 1993. 93-100.  

Szövegtan a magyar mint idegen nyelv oktatásában. [Textlinguistik im Ungarisch als Fremdsprache] In: Klaudy Kinga (szerk.)III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1993. április 2-3. Miskolc.   II. 271-77. 

A konjunktívusz fordításának problémái a németben és a magyarban. [Probleme der Übersetzung des Konjunktivs im Ungarischen und im Deutschen] Hungarológia 2. Nemzetközi Hungarológiai  Központ. Bp. 1993.

 

A magyar igerendszer összefüggései a magyar mint idegen nyelv szempontjából (A  deverbális verbumképzők tanításának tapasztalatai alapján) [Die Zusammenhänge des ungarischen Verbalsystems aus dem Gesichtspunkt der deverbalen Ableitungssuffixe]   Hungarológia 1. Nemzetközi Hungarológiai  Központ.  Bp.1993. 77-90. 

 Anyanyelv kontra idegen nyelv? Néhány észrevétel  a felsőtagozatosok magyarnyelv-oktatásáról. [Muttersprache kontra Fremdsprache? Einige Bemerkungen über den Ungarisch-Unterricht in der Oberstufe ] A Hungarológia Oktatása. 1990. IV. 7 – 8.107 – 113.

 Einige Fragen des Zusammenhanges zwischen den Zeitadverbien und der Aspektualität im Ungarischen. In:Berliner Beiträge zur       Hungarologie. 5. Berlin-Budapest 1990. 157-169.

A magyar mint idegen nyelv tanári szak.  [Didaktik des Fachbereichs Ungarisch als Fremdsprache ] Als Co-author mit Éder Zoltán-Horváth Judit-Szili Katalin] Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv  és a hungarológia köréből. 17.sz. Bp. ELTE 1989. 20

Szórend és nyelvfejlődés. Kísérlet a magyar semleges mondatok szórendjének meghatározására. [Wortfolge und Sprachentwicklung. Ein Versuch für Festlegung  der Wortfolge in den ungarischen neutralen Sätzen] Folia Hungarica 4. Helsinki 1989. 41-49.

Nyelvtan és kommunikáció egy szombathelyi magyar nyelvkönyvben. [Grammatik und Kommunikation in einem ungarischen Sprachbuch aus Steinamangel] In: Kiss Jenő és Szűts László(szerk.)  A magyar nyelv rétegződése. Bp., 1988. 420  –  429.

Egy külföldieknek írandó magyar nyelvtan elé. [Prämissen einer ungarischen Sprachbeschreibung für Ausländer] Magyar Nyelvőr  1987. 287-301.  l.még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv  és a hungarológia köréből. 13.sz. Bp. ELTE 1987. = 14.

Nyelv -nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Mátyás Sprachmeisterében. Magyar  Nyelvőr 1984. 75 – 83. [Das Verhältnis von Grammatik und Sprachunterricht im Sprachmeister von Matthias Bél] l. még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv  és a hungarológia köréből. 3.sz. Bp. ELTE 1984. = 8.

 

Kapitel in Büchern

A formák és funkciók összefüggései. [Zusammenhänge der Formen und Funktionen] (Néhány gondolat a funkcionális grammatikák  sajátosságairól, a funkcionális grammatikák sajátosságairól, a funkcionális szemlélet magyar gyökereiről. In: Vanco Ildikó: Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény. Nitra 2015

A vicc, amit nem lehet lefordítani. [Der Vitz, den man nicht übersetzen kann]In: Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia: Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére Tinta Kiadó, 2014. 165-174.

A magyar nyelv funkcionális megközelítésből. [Die Ungarische Sprache aus ungarischer Ansatz] In: Hegedűs Rita –Nádor Orsolya (szerk.), Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. TINTA Kiadó, Budapest  2007. 112 -122.

Más néven: névmás. [Pro – Nomen: Pronomen] In: Gecső Tamás (szerk.)  Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia.  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár - TINTA Könyvkiadó, Budapest. 2006. 153-160.

„No milk today” – variációk a nominális mondatra.[No milk today – Variationen auf Thema Nominalsatz] In: Gecső Tamás (szerk.)Variabilitás és nyelvhasználat.. Tinta Kiadó, Budapest. 2003. 123-132.

A mondattan fejlődésének főbb állomásai 18 – 19. századi nyelvkönyvekben. [Die Wichtigsten Stationen der Entwicklung der Syntax im ungarischen Sprachbüchern aus dem 18-19. Jahrhundert] In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének  témaköréből. 1991.264 – 70.

 

 

 

Lehrbücher/Lehrmaterialien:

Magyar Nyelv I. [Ungarische Sprache I.] Universitätsinternes Lehrbuch. Gemeinsam mit  Kálmán Péter- Szili Katalin. Tankönyvkiadó. Bp. 1989. 190 p. Magyar nyelv II.. [Ungarische Sprache II.]  Universitätsinternes Lehrbuch.Tankönyvkiadó. Bp. 1990.180.p.

Ungarische Sprache für Jurastudenten. Fortgeschrittene Stufe. Universitätsinternes Lehrbuch.ETE Jogi kar. Bp. 1992. 180 p.

Forrás. Magyar nyelvkönyv I.[Die Quelle. Ungarische Sprache I. ] Gemeinsam mit Lakos Dorka-Mezősi Anna-Tar Kata International Language School. Bp. 1990. 92.p.

Magyar Mozaik III. [Ungarisches Mosaik III.] Gemeinsam mit Oszkó Beatrix. CD-ROM. Akadémiai kiadó. 1999.

Magyar Mozaik 4. Haladó szint. [Ungarisches Mosaik 4. Fortgeschrittene Stufe] Gemeinsam  mit Oszkó Beatrix. Akadémiai Kiadó 2005. 250.l.

 Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Haladó szint. . [Ungarisches Mosaik 4. Fortgeschrittene Stufe] Gemeinsam  mit Oszkó Beatrix . Akadémiai Kiadó 2005.123.l.

Grammatik kurz und bündig. PONS Klett Kiadó. 2006. 132.l.

Substantiv-Tabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Verbtabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Verb Conjugation Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Noun Declension Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

PONS Grammar Practical & Easy Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2007. 132.l

 

Monographie:

Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. [Ungarische Grammatik. Formen, Funktionen, Zusammenhänge] Tinta Kiadó. 2004. (2005, 2006) 350.p.

Formák, funkciók, összefüggések – a magyar nyelv funkcionális grammatikája. [Formen, Funktionen, Zusammenhange – Funktionale Grammatik des Ungarischen.] Unter Herausgabe bei Tinta -Verlag 715.p.

 

Rezensionen:

 

Ferdinecz, Csilla: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. [Werte und Dimensionen  in Ungarnforschung] Modern Nyelvoktatás  2009. 15/3.. 67-70.

Bognár, József: Guidelines II: Dialóg Campus, Pécs, 2001. 8/4.

Bart, István: Ungarn. Land und Leute. Ein kleines Konversationslexikon der      ungarischen Alltagskultur. Modern Nyelvoktatás  2000. 7./1. 68-70

Hlavacska, Edit - Hoffmann István - Lackó Tibor - Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak. Hungarolingua 3. (Kis kitekintéssel a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tankönyvekre)[Ungarisches Sprachbuch für Forteschrittenen. Hungarolingua 3. Mit einem Ausblick auf Bücher Ungarisch für Ausländer] Hungarológia 2 (2000)1–2.325–329. 

Szűcs, Tibor: Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában [[Ungarisch-deutsche kontrastive Linguistik in der Hungarologie] Hungarológia 1(1999)/1–2. 242 – 245. 

Silló, Ágnes: Szituációk.[Situationen] Hueber, Ismaning,  Modern nyelvoktatás 1995. 2/3

 

Herausgeberschaften:

“Small Language, What Now? “The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching "Minor" Languages (Unter Herausgabe: Kubon@Sagner, 290 p.)

Hegedűs, Rita -  Nádor, Orsolya: Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. [Der Ungarische Sprachmeister. Studien aus dem Bereich Ungarisch als Fremdsprache und Hungarologie] TINTA Kiadó. 2007. 192.l.

 

Übersetzung:

Gragger, Robert: Arbeitsplan. 1921. Munkatervünk. (ford. Hegedűs Rita) In: A hungarológia fogalma. (szerk. Nádor Orsolya) 13–17. http://mek.oszk.hu/02000/02055/02055.pdf